Marathi Numbers: 1 to 100 Marathi Ank (1 ते 100 मराठी अंक अक्षरी)

By Nitin Tonpe

Published on:

Marathi Numbers: In this article, We provide a list of Marathi numbers in words 1 to 100 and simplify all the rules that are to be followed while writing Marathi number names. to help our users so that they could know the Marathi numbers 1 to 100 in words we have provided the Marathi. We provide a list of Marathi numbers from 1-100 in Marathi/English and in numerals. We hope our readers will find them helpful.

1 to 100 Marathi Numbers In Words PDF Download 2024

नमस्कार मित्रांनो. स्पर्धा परीक्षा डॉट कॉम वर स्वागत आहे. मित्रांनो, या पेजवर आपण 1 ते 100 मराठी अंक अक्षरी बघणार/शिकणार आहोत. जर तुम्हाला मराठी भाषा येत असेल तर तुमच्यासाठी एक ते शंभर पर्यंतचे मराठी अंक वाचणे आणि लक्षात ठेवणे खूप सोपे आहे. कोणत्याही भाषेतील संख्यांचे ज्ञान बोलणे, वस्तू खरेदी आणि विक्री करणे, परस्पर संवाद वाढवणे, व्यवसाय करणे इत्यादीसाठी खूप फायदेशीर आहे. आम्हाला आशा आहे की तुम्ही या ब्लॉग पोस्टवरून मराठी अंक (Marathi Numbers 1 to 100 Pdf) शिकू शकाल, ज्यामुळे तुमच्या शाळेच्या कामातही मदत होईल!

खालील दिलेले 1 ते 100 पर्यंतचे मराठी अंक विद्यार्थ्यांना मराठी अक्षरात अंक लिहिण्यास मदत करतील. खाली दिलेल्या तक्त्याच्या साहाय्याने विद्यार्थी संख्येचे मराठी अंकांमध्ये सहज भाषांतर करू शकतात.

1 to 100 Marathi Numbers (1 ते 100 मराठी अंक अक्षरी)

Here is the complete list of Marathi Numbers from 1 to 100.

इंग्रजी संख्यादेवनागरी संख्यामराठी संख्या अक्षरातइंग्रजी संख्या अक्षरातमराठी उच्चार
1एकOneEk
2दोनTwoDon
3तीनThreeTin
4चारFourChar
5पाचFivePach
6सहाSixSaha
7सातSevenSaat
8आठEightAath
9नऊNineNau
10१०दहाTenDaha
11११अकराElevenAkara
12१२बाराTwelveBara
13१३तेराThirteenTera
14१४चौदाFourteenChauda
15१५पंधराFifteenPandhara
16१६सोळाSixteenSola
17१७सतराSeventeenSatara
18१८अठराEighteenAthara
19१९एकोणीसNineteenEkonvis
20२०वीसTwentyVis
21२१एकवीसTwenty OneEkvis
22२२बावीसTwenty TwoBavis
23२३तेवीसTwenty ThreeTevis
24२४चोवीसTwenty FourChovis
25२५पंचवीसTwenty FivePanchvis
26२६सहावीसTwenty SixSavvis
27२७सत्तावीसTwenty SevenSattavis
28२८अठ्ठावीसTwenty EightAtthavis
29२९एकोणतीसTwenty NineEkontis
30३०तीसThirtyTis
31३१एकतीसThirty OneEktis
32३२बत्तीसThirty TwoBattis
33३३तेहतीसThirty ThreeTehtis
34३४चौतीसThirty FourChautis
35३५पस्तीसThirty FivePasttis
36३६छत्तीसThirty SixChhattis
37३७सदोतीसThirty SevenSadotis
38३८अडोतीसThirty EightAdotis
39३९एकोणचाळीसThirty NineEkonchalis
40४०चाळीसFortyChalis
41४१एक्केचाळीसForty OneEkkechalis
42४२बेचाळीसForty TwoBechalis
43४३त्रेचाळीसForty ThreeTrechalis
44४४चौरेचाळीसForty FourChaurechalis
45४५पंचेचाळीसForty FivePanchechalis
46४६सेहचाळीसForty SixSehchalis
47४७सत्तेचाळीसForty SevenSattechalis
48४८अठ्ठेचाळीसForty EightAtthechalis
49४९एकोणपन्नासForty NineEkonpannas
50५०पन्नासFiftyPannas
51५१एकावन्नFifty OneEkavanna
52५२बाव्वन्नFifty TwoBavanna
53५३त्रेपन्नFifty ThreeTrepanna
54५४चौपन्नFifty FourChaupanna
55५५पंचावन्नFifty FivePanchavanna
56५६छप्पनFifty SixChhapanna
57५७सत्तावन्नFifty SevenSattavanna
58५८अठ्ठावन्नFifty EightAtthavanna
59५९एकोणसाठFifty NineEkonsath
60६०साठSixtySath
61६१एकसष्टSixty OneEksashta
62६२बासष्टSixty TwoBasashta
63६३त्रेसष्टSixty ThreeTresashta
64६४चौसष्टSixty FourChausashta
65६५पासष्टSixty FivePasashta
66६६सहासष्ठSixty SixSahasashta
67६७सदुसष्टSixty SevenSadusashta
68६८ अडुसष्ठSixty EightAdusashta
69६९एकोणसत्तरSixty NineEkonsattar
70७०सत्तरSeventySattar
71७१एकाहत्तरSeventy OneEkahattar
72७२बहात्तरSeventy TwoBahattar
73७३त्र्याहत्तरSeventy ThreeTryahattar
74७४चौरेहत्तरSeventy FourChaurehattar
75७५पंचाहत्तरSeventy FivePanchahattar
76शहात्तरSeventy SixShahahattar
77७७सत्याहत्तरSeventy SevenSatyahattar
78७८अठ्ठेहत्तरSeventy EightAtthehattar
79७९एकोणऐंशीSeventy NineEkonenshi
80८०ऐंशीEightyEnshi
81८१एक्याऐंशीEighty OneEkyaenshi
82८२ब्याऐंशीEighty TwoByaenshi
83८३त्र्याऐंशीEighty ThreeTryaenshi
84८४चौरेऐंशीEighty FourChaureenshi
85८५पंच्याऐशीEighty FivePanchyanenshi
86८६सह्यांशीEighty SixSahyanshi
87८७सत्तेऐंशीEighty SevenSatteenshi
88८८अठ्ठ्याऐंशीEighty EightAthyaenshi
89८९एकोणनव्वदEighty NineEkonnavvad
90९०नव्वदNinetyNavvad
91९१एक्याण्णवNinety OneEkyannav
92९२ब्याण्णवNinety TwoByannav
93९३त्र्याण्णवNinety ThreeTryannav
94९४चौऱ्याण्णवNinety FourChauryannav
95९५पंच्याण्णवNinety FivePanchyannav
96९६शह्याण्णवNinety SixShahyannav
97९७सत्त्याण्णवNinety SevenSatyannav
98९८अठ्ठ्याण्णवNinety EightAthyannav
99९९नव्व्याण्णवNinety NineNavvyannav
100१००शंभरHundredShambhar

Marathi Barakhadi 1 to 100 (मराठी बाराखडी)

EnglishNumberMarathiPronunciation
1एकEk
10१०दहाDaha
100१००शंभरShambhar
1000१,०००हजारHazār
10000१०,०००दहा हजारDahā Hazār
100000१,००,०००लाखLākh
1000000१०,००,०००दहा लाखDahā Lāk
10000000१,००,००,०००कोटीKotī
100000000१०,००,००,०००दहा कोटीDahā Kotī
1000000000१,००,००,००,०००अब्जAbja
10000000000१०,००,००,००,०००खर्वKharva
100000000000१,००,००,००,००,०००निखर्वNikharva
1000000000000१०,००,००,००,००,०००महापद्मMahāpadma
10000000000000१,००,००,००,००,००,०००शंकुShanku
100000000000000१०,००,००,००,००,००,०००जलधिJaladhi
1000000000000000१,००,००,००,००,००,००,०००अंत्यAntya
10000000000000000१०,००,००,००,००,००,००,०००मध्यMadhya
100000000000000000१,००,००,००,००,००,००,००,०००परार्धParārdha
1000000000000000000१०,००,००,००,००,००,००,००,०००महा परार्धMahā Parārdha

We hope these article on Marathi Numbers are helpful. Have a nice day.

1 To 100 Marathi Numbers PDF

मित्रांनो, १ ते १०० मराठी अंक आणि अक्षरी PDF डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या बटणावर क्लिक करा.

Download: Marathi Numbers in Words 1 to 100 Pdf

Related Posts

Leave a Comment