रजिस्टर

संकेतस्थळावर प्रवेश कसा घ्याल? मुखपृष्ठाच्या उजव्या बाजूच्या वरील कोप-यात आपल्याला LOGIN आणि PASSWARD असे दोन रकाने दिसतील त्यच्या खाली Register Here असे लिहिलेले दिसेल त्याठिकाणी click केल्यावर एक...

Read More