इयत्ता आठवी

प्रश्न पत्रिका – १ मराठी (८० गुण) प्रश्न पत्रिका – २ गणित (७० गुण) प्रश्न पत्रिका – ३ बुद्धिमत्ता चाचणी (७० गुण) उता-याचे आकलन संख्यांचे प्रकार आकलन कवितेचे आकलन विभाज्यत...

Read More